Podmienky používania

DOHODA O PODMIENKACH

Tieto Podmienky používania tvoria právne záväznú dohodu uzavretú medzi vami, či už osobne alebo v mene subjektu („vy“), a Colossus Tournament („Spoločnosť“, „my“, „nás“ alebo „náš“) , týkajúce sa vášho prístupu na webovú stránku a akejkoľvek inej mediálnej formy, mediálneho kanála, mobilného webu alebo mobilnej aplikácie súvisiaceho, prepojeného alebo inak s tým spojené (spoločne ďalej len „web“). Súhlasíte s tým, že prístupom na stránku ste si prečítali, porozumeli a súhlasíte s tým, že budete viazaní všetkými týmito podmienkami používania. AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, POUŽÍVANIE STRÁNKY SA NEODPORÚČA.

Dodatočné zmluvné podmienky alebo dokumenty, ktoré môžu byť čas od času zverejnené na tejto stránke, sú týmto výslovne zahrnuté ako referencia. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia vykonať zmeny alebo úpravy týchto Podmienok používania kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Na všetky zmeny vás upozorníme aktualizáciou dátumu „Posledná aktualizácia“ týchto Podmienok používania a vy sa vzdávate práva dostávať konkrétne oznámenia o každej takejto zmene. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať tieto Podmienky používania, aby ste boli informovaní o aktualizáciách. Pokračovaním v používaní stránky po dátume zverejnenia týchto revidovaných podmienok používania sa na vás budú vzťahovať zmeny v akýchkoľvek revidovaných Podmienkach používania, ktoré sa budú považovať za zmeny, ktoré ste prijali.

Informácie poskytované na tomto serveri nie sú určené na distribúciu ani použitie akoukoľvek osobou alebo subjektom v akejkoľvek jurisdikcii alebo krajine, kde by takáto distribúcia alebo použitie boli v rozpore s právnymi predpismi alebo predpismi alebo ktoré by nás podrobili registračným požiadavkám v rámci tejto jurisdikcie alebo krajiny. Teda osoby, ktoré sa rozhodnú pre prístup na stránku z iných miest, tak robia z vlastnej iniciatívy a sú výlučne zodpovedné za dodržiavanie miestnych zákonov, pokiaľ a v rozsahu platia miestne zákony.

Táto stránka je určená pre používateľov, ktorí majú najmenej 13 rokov. Všetci používatelia, ktorí sú neplnoletí v jurisdikcii, v ktorej majú bydlisko (všeobecne mladší ako 18 rokov), musia mať povolenie a musia byť pod priamym dohľadom svojho rodiča alebo zákonného zástupcu, aby mohli Web používať. Ak ste neplnoletí, musíte si predtým, ako začnete používať túto stránku, nechať prečítať tieto podmienky a súhlas s týmito podmienkami svojho rodiča alebo zákonného zástupcu.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Pokiaľ nie je uvedené inak, je Web naším vlastníckym majetkom a všetkým zdrojovým kódom, databázami, funkčnosťou, softvérom, dizajnom webových stránok, zvukom, videom, textom, fotografiami a grafikami na tomto serveri (súhrnne „obsah“) a ochrannými známkami, službami ochranné známky a logá v nich obsiahnuté (ďalej len „ochranné známky“) vlastníme alebo kontrolujeme my, prípadne im poskytujeme licenciu, a sú chránené autorskými právami a zákonmi o ochranných známkach a rôznymi inými právami duševného vlastníctva a zákonmi Slovenskej republiky o nekalej súťaži, medzinárodnými zákonmi o autorských právach, a medzinárodné dohovory. Obsah a značky sú na webe poskytované „TAK, AKO SÚ“ len pre vašu informáciu a osobné použitie. Pokiaľ nie je v týchto Podmienkach používania výslovne uvedené inak, nesmie byť kopírovaná, reprodukovaná, agregovaná, opätovne zverejnená, nahraná, verejne zobrazená, kódovaná, preložená, prenesená, distribuovaná, predaná, licencovaná ani žiadna časť stránky ani žiadny obsah alebo značky inak využívané na akékoľvek komerčné účely bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu.

VYHLÁSENIA UŽÍVATEĽOV

Používaním stránok vyhlasujete a zaručujete, že: (1) všetky informácie o registrácii, ktoré zadáte, budú pravdivé, presné, aktuálne a úplné; (2) budete udržiavať presnosť týchto informácií a podľa potreby tieto registračné informácie okamžite aktualizujete; (3) máte spôsobilosť na právne úkony a súhlasíte s dodržiavaním týchto Podmienok používania; (4) nie ste mladší ako 13 rokov; (5) nie ste maloletý v jurisdikcii, v ktorej máte bydlisko, alebo ak ste maloletý, dostali ste rodičovský súhlas s používaním tejto stránky; (6) na stránku nepristúpite automatizovanými alebo nehumánnymi prostriedkami, či už prostredníctvom robota, skriptu alebo iným spôsobom; (7) Stránku nebudete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely; a (8) vaše použitie stránky nebude v rozpore so žiadnymi platnými zákonmi alebo predpismi.

Ak poskytnete akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné, máme právo pozastaviť alebo ukončiť váš účet a odmietnuť akékoľvek súčasné aj budúce použitie stránok (alebo ich častí).

REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

Môže sa od vás vyžadovať registrácia na stránke. Súhlasíte s tým, že svoje heslo uchováte v tajnosti a budete zodpovední za každé použitie vášho účtu a hesla. Vyhradzujeme si právo odstrániť, získať späť alebo zmeniť vami zvolené používateľské meno, ak na základe nášho výhradného uváženia zistíme, že také používateľské meno je nevhodné, obscénne alebo inak nežiaduce.

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Nesmiete pristupovať na stránky ani ich používať na akýkoľvek iný účel, ako na ktorý sprístupňujeme stránku. Stránka nemôže byť použitá v súvislosti s akýmkoľvek komerčným úsilím okrem tých, ktoré sú špeciálne schválené alebo schválené nami.

Ako užívateľ stránky súhlasíte, že nebudete:

 1. Systematicky načítavať údaje alebo iný obsah zo stránky, aby ste vytvorili alebo priamo alebo nepriamo zostavili zbierku, kompiláciu, databázu alebo adresár bez nášho písomného súhlasu.
 2. Podvádzať, okrádať alebo zavádzať nás a ostatných používateľov, najmä pri akomkoľvek pokuse o získanie citlivých informácií o účte, napríklad hesiel používateľov.
 3. Obchádzať, deaktivovať alebo inak zasahovať do funkcií týkajúcich sa bezpečnosti Stránky, vrátane funkcií, ktoré bránia alebo obmedzujú použitie alebo kopírovanie akéhokoľvek Obsahu alebo presadzujú obmedzenia týkajúce sa používania Stránky alebo alebo Obsahu.
 4. Znevažovať, kaziť alebo inak poškodzovať, podľa nášho názoru, nás alebo stránku.
 5. Používať akékoľvek informácie získané zo stránok na obťažovanie, týranie alebo ubližovanie inej osobe.
 6. Nesprávne využívať naše služby podpory alebo podávať nepravdivé správy o zneužití alebo priestupku.
 7. Používať stránku spôsobom, ktorý nie je v súlade s platnými zákonmi alebo predpismi.
 8. Nahrávať alebo prenášať (alebo sa pokúšať nahrať alebo prenášať) vírusy, trójske kone alebo iný materiál vrátane nadmerného používania veľkých písmen a spamovania (neustále zverejňovanie opakujúceho sa textu), ktoré narúšajú nerušené používanie a užívanie stránok ľubovoľnou stranou alebo upravuje, zhoršuje, narušuje, mení alebo zasahuje do používania, funkcií, prevádzky alebo údržby Stránky.
 9. Zapojiť sa do akéhokoľvek automatizovaného používania systému, napríklad pomocou skriptov na odosielanie komentárov alebo správ alebo pomocou akýchkoľvek nástrojov na ťažbu dát, robotov alebo podobných nástrojov na zhromažďovanie a extrakciu údajov.
 10. Odstráňovať z ktoréhokoľvek obsahu upozornenie o autorských právach alebo iných vlastníckych právach.
 11. Pokúšať sa o odcudzenie identity iného používateľa alebo osoby alebo použitie používateľského mena iného používateľa.
 12. Predávať alebo inak prevádzať svoj profil.
 13. Nahrávať alebo prenášať (alebo sa pokúšať nahrať alebo preniesť) akýkoľvek materiál, ktorý slúži ako pasívny alebo aktívny mechanizmus zhromažďovania alebo prenosu informácií, okrem iného vrátane jasných formátov výmeny grafiky („gif“), pixelov 1 × 1, webových chýb, súborov cookie alebo iné podobné zariadenia (niekedy označované ako „spyware“ alebo „mechanizmy pasívneho zhromažďovania“ alebo „pcms“).
 14. Zasahovať do lokality, do sietí alebo služieb pripojených k tejto stránke, narúšať ich alebo vytvárať neprimeranú záťaž.
 15. Obťažovať, zastrašovať alebo vyhrážať sa ktorýmkoľvek z našich zamestnancov alebo agentov, ktorí sa zaoberajú poskytovaním akejkoľvek časti stránky pre vás.
 16. Pokúšať sa o obídenie akýchkoľvek opatrení Webových stránok určených na zabránenie alebo obmedzenie prístupu na Webové stránky alebo k akejkoľvek časti Webových stránok.
 17. Kopírovať alebo upravovať softvér stránok, vrátane Flash, PHP, HTML, JavaScript alebo iného kódu.
 18. Dešifrovať, dekompilovať, rozobrať alebo spätne analyzovať akýkoľvek softvér, ktorý obsahuje alebo akýmkoľvek spôsobom tvorí súčasť tohto servera.
 19. Okrem prípadov, keď to môže byť výsledkom štandardného používania vyhľadávacieho nástroja alebo internetového prehliadača, používať, spúšťať, vyvíjať alebo distribuuovať akýkoľvek automatizovaný systém, robota, alebo offline čítačku, ktorá pristupuje na stránku, alebo používať alebo spúšťať neoprávnený skript alebo iný softvér.
 20. Na nakupovanie na Webových stránkach používať nákupného agenta.
 21. Uskutočňovať akékoľvek neoprávnené použitie stránky, vrátane zhromažďovania používateľských mien a / alebo e-mailových adries používateľov elektronickými alebo inými prostriedkami na účely zasielania nevyžiadaných e-mailov alebo vytvárania používateľských účtov automatizovanými prostriedkami alebo pod falošnou zámienkou.
 22. Používať tento web ako súčasť akejkoľvek snahy konkurovať nám alebo inak používať tento web alebo obsah na akékoľvek úsilie generujúce príjmy alebo komerčné podnikanie.

PRÍSPEVKY VYTVORENÉ UŽÍVATEĽOM

Stránka neponúka používateľom odosielať alebo zverejňovať obsah. Môžeme vám poskytnúť príležitosť vytvárať, odosielať, zverejňovať, zobrazovať, prenášať, vykonávať, publikovať, distribuovať alebo vysielať obsah a materiály k nám alebo na stránkach, okrem iného vrátane textov, videí, zvukových správ, fotografií , grafiky, komentárov, návrhov alebo osobné informácie alebo iný materiál (súhrnne „príspevky“). Príspevky si môžu zobraziť iní používatelia stránok a prostredníctvom webových stránok tretích strán. S akýmikoľvek Príspevkami, ktoré prenesiete, sa preto môže zaobchádzať v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov stránok. Pri vytváraní alebo sprístupňovaní akýchkoľvek Príspevkov tým vyhlasujete a zaručujete, že:

 1. Tvorba, distribúcia, prenos, verejné zobrazovanie alebo predstavenie a prístup, sťahovanie alebo kopírovanie vašich Príspevkov neporušuje a nebude porušovať vlastnícke práva, okrem iného vrátane autorských práv, patentov, ochranných značiek, obchodného tajomstva alebo morálne práva akejkoľvek tretej strany.
 2. Ste tvorcom a vlastníkom alebo vlastníte potrebné licencie, práva, súhlasy, vydania a povolenia na použitie a na oprávnenie nás, Stránky a ďalších používateľov Stránky na použitie vašich Príspevkov akýmkoľvek spôsobom, ktorý predpokladá Stránka a tieto Podmienky používania.
 3. Máte písomný súhlas, uvoľnenie a / alebo povolenie každej identifikovateľnej jednotlivej osoby vo vašich Príspevkoch na použitie mena alebo podobnosti každej takejto identifikovateľnej jednotlivej osoby na umožnenie zaradenia a použitia vašich Príspevkov akýmkoľvek spôsobom, ktorý predpokladá Stránka a tieto Podmienky používania.
 4. Vaše príspevky nie sú nepravdivé, nepresné alebo zavádzajúce.
 5. Vaše príspevky nie sú nevyžiadanou alebo neoprávnenou reklamou, propagačnými materiálmi, pyramídovými schémami, reťazovými listami, spamom, hromadnou poštou alebo inými formami žiadostí.
 6. Vaše príspevky nie sú obscénne, oplzlé, lascívne, špinavé, násilné, obťažujúce, urážlivé, ohováračské alebo inak nežiaduce (podľa toho, čo určíme my).
 7. Vaše príspevky nikoho nezosmiešňujú, nevysmievajú sa mu, neznevažujú ho, nezastrašujú ho ani ho nezneužívajú.
 8. Vaše príspevky sa nepoužívajú na obťažovanie alebo vyhrážanie sa (v právnom zmysle týchto výrazov) žiadnej inej osobe a na podporu násilia voči konkrétnej osobe alebo skupine ľudí.
 9. Vaše príspevky neporušujú žiadny platný zákon, predpis alebo pravidlo.
 10. Vaše príspevky neporušujú práva na súkromie alebo publicitu akejkoľvek tretej strany.
 11. Vaše príspevky neobsahujú žiadny materiál, ktorý vyžaduje osobné informácie od osôb mladších ako 18 rokov alebo zneužíva ľudí mladších ako 18 rokov sexuálnym alebo násilným spôsobom.
 12. Vaše príspevky neporušujú žiadne príslušné zákony týkajúce sa detskej pornografie ani nie sú inak určené na ochranu zdravia alebo pohody maloletých.
 13. Vaše príspevky neobsahujú žiadne urážlivé komentáre spojené s rasou, národnosťou, pohlavím, sexuálnymi preferenciami alebo fyzickým hendikepom.
 14. Vaše Príspevky inak neporušujú ani neodkazujú na materiál, ktorý porušuje, žiadne ustanovenie týchto Podmienok používania alebo akékoľvek príslušné zákony alebo nariadenia.

Akékoľvek použitie stránky ktoré v rozpore s vyššie uvedeným porušuje tieto podmienky používania môže viesť okrem iného k ukončeniu alebo pozastaveniu vašich práv na používanie stránky.

PRÍSPEVKOVÁ LICENCIA

Vy a stránka súhlasíte s tým, že môžeme pristupovať, ukladať, spracovávať a používať všetky informácie a osobné údaje, ktoré poskytnete v súlade s podmienkami pravidiel ochrany osobných údajov a vašimi voľbami (vrátane nastavení).

Odoslaním návrhov alebo inej spätnej väzby týkajúcej sa Webových stránok súhlasíte s tým, že takúto spätnú väzbu môžeme použiť a zdieľať na akýkoľvek účel bez toho, aby sme vám kompenzovali.

Neuplatňujeme žiadne vlastníctvo nad vašimi Príspevkami. Ponechávate si úplné vlastníctvo všetkých svojich Príspevkov a akýchkoľvek práv duševného vlastníctva alebo iných vlastníckych práv spojených s vašimi Príspevkami. Nie sme zodpovední za žiadne vyhlásenia alebo vyhlásenia vo vašich Príspevkoch, ktoré poskytnete v ktorejkoľvek oblasti na Stránke. Nesiete výlučnú zodpovednosť za svoje príspevky na stránku a výslovne súhlasíte s tým, že nás zbavíte akejkoľvek zodpovednosti a že sa zdržíte akýchkoľvek právnych krokov, ktoré proti nám budú týkajúce sa vašich príspevkov.

USMERNENIA PRE RECENZIE

Môžeme vám poskytnúť oblasti na týchto stránkach, kde môžete zanechať recenzie alebo hodnotenia. Pri uverejňovaní recenzie musíte splniť nasledujúce kritériá: (1) mali by ste mať skúsenosti s osobou / subjektom, ktorý je predmetom recenzie alebo hodnotenia, skúsenosti z prvej ruky; (2) vaše recenzie by nemali obsahovať urážlivé vulgarizmy ani urážlivé, rasistické alebo nenávistné výrazy; (3) vaše recenzie by nemali obsahovať diskriminačné odkazy založené na náboženstve, rase, pohlaví, národnom pôvode, veku, rodinnom stave, sexuálnej orientácii alebo zdravotnom postihnutí; (4) vaše recenzie by nemali obsahovať odkazy na nezákonnú činnosť; (5) nemali by ste byť v spojení s konkurenciou, ak zverejňujete negatívne recenzie; (6) nemali by ste robiť žiadne závery týkajúce sa zákonnosti správania; (7) nesmiete uverejňovať žiadne nepravdivé alebo zavádzajúce vyhlásenia; a (8) nebudete organizovať kampaň povzbudzujúcu ostatných, aby uverejňovali pozitívne alebo negatívne recenzie.

Podľa vlastného uváženia môžeme prijať, odmietnuť alebo odstrániť recenzie. Nemáme absolútne žiadnu povinnosť kontrolovať alebo mazať recenzie, a to ani v prípade, že by ktokoľvek považoval recenzie za nevhodné alebo nepresné. Recenzie nepodporujeme my a nemusia nevyhnutne predstavovať naše názory alebo názory našich pridružených spoločností alebo partnerov. Nepreberáme zodpovednosť za žiadnu kontrolu ani za akékoľvek nároky, záväzky alebo straty vyplývajúce z akejkoľvek kontroly. Uverejnením recenzie nám týmto udeľujete trvalé, nevýhradné, celosvetové, bezplatné, plne platené, postúpiteľné a sublicencovateľné právo a licenciu na reprodukciu, úpravu, preklad, prenos akýmkoľvek spôsobom, zobrazovanie, vykonávanie, a / alebo distribuovať všetok obsah súvisiaci s recenziami.

PODRIADENIE SA

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek otázky, komentáre, návrhy, nápady, spätná väzba alebo iné informácie týkajúce sa stránok („príspevky“), ktoré ste nám poskytli, nie sú dôverné a stanú sa naším výlučným vlastníctvom. Budeme vlastniť výlučné práva vrátane všetkých práv duševného vlastníctva a budeme mať právo na neobmedzené použitie a šírenie týchto príspevkov na akýkoľvek zákonný účel, komerčný alebo iný, bez potvrdenia alebo kompenzácie pre vás. Týmto sa zriekate všetkých morálnych práv na akékoľvek takéto podania a zaručujete sa, že všetky takéto podania sú s vami originálne alebo že máte právo také podania predložiť. Súhlasíte s tým, že proti nám nebude poskytnutá žiadna náprava v prípade údajného alebo skutočného porušenia alebo zneužitia akéhokoľvek vlastníckeho práva k vašim podaniam.

OBSAH TRETÍCH STRÁN

Stránka môže obsahovať (alebo vám môže byť prostredníctvom tejto stránky poslaný) odkazy na ďalšie webové stránky („webové stránky tretích strán“), ako aj články, fotografie, text, grafika, obrázky, vzory, hudba, zvuk, video, informácie, aplikácie , softvér a ďalší obsah alebo položky patriace tretím stranám alebo pochádzajúce od nich („Obsah tretích strán“). Takéto webové stránky tretích strán a obsah tretích strán nijako neskúmame, nesledujeme ani nekontrolujeme ich správnosť, vhodnosť alebo úplnosť a nenesieme zodpovednosť za žiadne webové stránky tretích strán, ku ktorým sa dostanete prostredníctvom týchto webových stránok, ani za akýkoľvek zverejnený obsah tretích strán dostupný prostredníctvom nainštalovaní zo Stránky, vrátane obsahu, presnosti, urážlivosti, názorov, spoľahlivosti, postupov pri ochrane osobných údajov alebo iných zásad alebo obsiahnutých na webových stránkach tretích strán alebo v obsahu tretích strán. Zahrnutie, prepojenie alebo povolenie používania alebo inštalácie akýchkoľvek webových stránok tretích strán alebo akéhokoľvek obsahu tretích strán nemá naše schválenie. Ak sa rozhodnete opustiť stránku a pristupovať na webové stránky tretích strán alebo používať alebo inštalovať akýkoľvek obsah tretích strán, robíte tak na svoje vlastné riziko a mali by ste vedieť, že tieto podmienky používania už viac neurčujú. Mali by ste si prečítať príslušné podmienky a zásady vrátane postupov ochrany súkromia a zhromažďovania údajov týkajúcich sa akejkoľvek webovej stránky, na ktorú navigujete z našej stránky, alebo týkajúce sa akýchkoľvek aplikácií, ktoré používate alebo inštalujete zo stránky. Akékoľvek nákupy uskutočnené prostredníctvom webových stránok tretích strán sa uskutočnia prostredníctvom iných webových stránok a od iných spoločností. Nenesieme žiadnu zodpovednosť v súvislosti s takýmito nákupmi, ktoré sú výlučne medzi vami a príslušnou treťou stranou. Súhlasíte a beriete na vedomie, že nepodporujeme produkty alebo služby ponúkané na webových stránkach tretích strán a budete nás chrániť pred škodami spôsobenými nákupom týchto produktov alebo služieb. Ďalej nás budete chrániť pred akýmikoľvek stratami, ktoré utrpíte, alebo pred škodami, ktoré vám vzniknú v súvislosti s akýmkoľvek obsahom tretích strán alebo akýmkoľvek spôsobom z nich vyplývajúcim z akéhokoľvek obsahu tretích strán alebo z kontaktu s webovými stránkami tretích strán.

INZERENTI

Umožňujeme inzerentom zobrazovať ich reklamy a ďalšie informácie v určitých oblastiach Webu, ako sú napríklad reklamy na bočnom paneli alebo bannerové reklamy. Ak ste inzerent, budete niesť plnú zodpovednosť za všetky reklamy, ktoré umiestnite na stránku, a všetky služby poskytované na tejto stránke alebo produkty predávané prostredníctvom týchto reklám. Ďalej ako inzerent zaručujete a prehlasujete, že máte všetky práva a oprávnenia na umiestňovanie reklám na web, vrátane, ale nie výlučne, práv duševného vlastníctva, práv na publicitu a zmluvných práv. Jednoducho poskytneme priestor na umiestnenie takýchto reklám a nemáme žiadny iný vzťah s inzerentmi.

SPRÁVA STRÁNOK

Vyhradzujeme si právo, nie však povinnosť: (1) monitorovať Webové stránky z hľadiska porušenia týchto Podmienok používania; (2) podniknúť príslušné právne kroky proti komukoľvek, kto podľa nášho výhradného uváženia poruší zákon alebo tieto Podmienky používania, okrem iného vrátane nahlásenia takéhoto používateľa orgánom činným v trestnom konaní; (3) podľa nášho výhradného uváženia a bez obmedzenia odmietnuť, obmedziť prístup, obmedziť dostupnosť alebo deaktivovať (v technologicky uskutočniteľnom rozsahu) akýkoľvek váš Príspevok alebo jeho časť; (4) podľa nášho výhradného uváženia a bez obmedzenia, oznámenia alebo zodpovednosti odstrániť zo stránky alebo inak deaktivovať všetky súbory a obsah, ktoré sú nadmerne veľké alebo akýmkoľvek spôsobom zaťažujú naše systémy; a (5) inak spravovať Web tak, aby chránil naše práva a majetok a uľahčoval správne fungovanie Webu.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záleží nám na ochrane osobných údajov a bezpečnosti. Prečítajte si naše pravidlá ochrany osobných údajov na: ochrana osobných údajov. Používaním týchto stránok súhlasíte s tým, že budete viazaní našimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou týchto Podmienok používania. Upozorňujeme, že hosting stránky sa nachádza v Nemecku. Ak na stránku pristupujete z ktorejkoľvek inej oblasti sveta s právnymi predpismi alebo inými požiadavkami, ktoré sa týkajú zhromažďovania, používania alebo zverejňovania osobných údajov, ktoré sa líšia od platných zákonov v Nemecku, potom prostredníctvom svojho ďalšieho používania stránky prenášate svoje údaje do Nemecka a súhlasíte s tým, že vaše údaje budú prenesené do Nemecka a spracované v Nemecku.

DOBA PLATNOSTI A JEJ UKONČENIE

Tieto Podmienky používania zostávajú v plnej platnosti a účinnosti počas vášho používania Stránky. BEZ OBMEDZENIA ŽIADNEHO INÉHO USTANOVENIA TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA SI VYHRADZUJEME PRÁVO NA NAŠU ČISTÚ DISKRÉCIU A BEZ UPOZORNENIA ALEBO ZODPOVEDNOSTI ZAMIETNUTIE PRÍSTUPU A POUŽÍVANIA STRÁNKY (VRÁTANE BLOKOVANIA NIEKTORÝCH IP ADRIES), AKEJKOĽVEK OSOBE BEZ DÔVODU, VRÁTANE BEZ OBMEDZENIA ZA PORUŠENIE ŽIADNEJ ZÁRUKY, ZÁRUKY ALEBO ZÁRUKY OBSAHOVANEJ V TÝCHTO PODMIENKACH POUŽITIA ALEBO ŽIADNYCH PRÁVNYCH ZÁKONOV ALEBO NARIADENÍ. MÔŽEME UKONČIŤ VAŠE POUŽITIE ALEBO ÚČASŤ NA STRÁNKE ALEBO VYMAZAŤ ÚČET A AKÝKOĽVEK OBSAH ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ STE V NAŠOM ČISTOM DISKRÉTE KEDYKOĽVEK BEZ VÝSTRAHY UVEDILI.

ÚPRAVY A PRERUŠENIA

Vyhradzujeme si právo meniť, upravovať alebo odstraňovať obsah stránok kedykoľvek alebo z akéhokoľvek dôvodu podľa nášho výhradného uváženia bez predchádzajúceho upozornenia. Nie sme však povinní aktualizovať žiadne informácie na našej stránke. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek bez oznámenia upraviť alebo prerušiť prevádzku celej Stránky alebo jej časti. Nebudeme zodpovední voči vám ani žiadnej tretej strane za akékoľvek úpravy, zmeny cien, pozastavenie alebo ukončenie stránok.

Nemôžeme zaručiť, že stránka bude neustále k dispozícii. Môžeme naraziť na hardvér, softvér alebo iné problémy alebo bude potrebné vykonať údržbu súvisiacu so stránkou, ktorá bude mať za následok prerušenie, oneskorenie alebo chyby. Vyhradzujeme si právo meniť, revidovať, aktualizovať, pozastaviť, prerušiť alebo inak upraviť stránku kedykoľvek alebo z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho upozornenia. Súhlasíte s tým, že nemáme nijakú zodpovednosť za akékoľvek straty, poškodenia alebo nepríjemnosti spôsobené vašou neschopnosťou prístupu alebo používania stránky počas akejkoľvek odstávky alebo prerušenia činnosti stránky. Nič v týchto Podmienkach používania sa nebude vykladať tak, že by nás zaväzovalo udržiavať a podporovať Web alebo poskytovať akékoľvek opravy, aktualizácie alebo vydania v súvislosti s nimi.

VLÁDNY ZÁKON

Tieto podmienky sa riadia a interpretujú v súlade s právnymi predpismi Slovenska a použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru je výslovne vylúčené. Ak máte obvyklé bydlisko v EÚ a ste spotrebiteľom, okrem toho vlastníte ochranu, ktorú vám poskytujú povinné ustanovenia zákona vašej krajiny pobytu. Colossus Tournament a vy sami súhlasíte, že sa podriadite nevýhradnej jurisdikcii súdov v okrese Trnava, čo znamená, že môžete podať žalobu na ochranu svojich práv na ochranu spotrebiteľa v súvislosti s týmito Podmienkami používania na Slovensku alebo v krajine EÚ v ktorej bývate.

RIEŠENIE SPOROV

Neformálne rokovania

Na urýchlenie riešenia a kontrolu nákladov na akékoľvek spory, polemiky alebo nároky súvisiace s týmito Podmienkami používania (každý „spor“ a „kolektívne spory“), ktoré podáte buď vy, alebo my (jednotlivo „strana“ a kolektívne) „Zmluvné strany“), Zmluvné strany sa dohodli, že sa najskôr pokúsia neformálne rokovať o akýchkoľvek sporoch (okrem tých, ktoré sú výslovne uvedené nižšie) najmenej tridsať (30) dní pred začatím arbitráže. Takéto neformálne rokovania sa začínajú na základe písomného oznámenia jednej strany druhej strane.

Záväzná arbitráž

Akýkoľvek spor vyplývajúci zo vzťahov medzi stranami tejto zmluvy bude rozhodovať jeden arbiter, ktorý bude vybraný v súlade s arbitrážnymi a vnútornými pravidlami Európskeho arbitrážneho súdu, ktorý je súčasťou Európskeho arbitrážneho centra so sídlom v Štrasburgu. Sídlom arbitráže je Trnava. Rokovacím jazykom je slovenský jazyk. Uplatniteľné pravidlá hmotného práva sú právne predpisy Slovenskej republiky.

Obmedzenia

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek arbitrážne konanie sa bude obmedzovať na spory medzi zmluvnými stranami individuálne. V celom rozsahu povolenom zákonom (a) sa k žiadnemu inému konaniu nebude pripájať nijaké rozhodcovské konanie; (b) neexistuje právo ani oprávnenie na to, aby bol akýkoľvek spor urovnaný na základe hromadnej žaloby alebo aby sa použili postupy hromadnej žaloby; a (c) neexistuje právo ani oprávnenie na to, aby bol akýkoľvek spor vedený v mene údajnej reprezentácie v mene širokej verejnosti alebo iných osôb.

Výnimky z neformálnych rokovaní a rozhodcovského konania

Zmluvné strany sa dohodli, že na nasledujúce spory sa nevzťahujú vyššie uvedené ustanovenia týkajúce sa neformálnych rokovaní a záväzného rozhodcovského konania: (a) akékoľvek spory zamerané na vymáhanie alebo ochranu alebo ohľadne platnosti ktoréhokoľvek z práv duševného vlastníctva zmluvnej strany; (b) akýkoľvek spor týkajúci sa obvinení z krádeže, pirátstva, narušenia súkromia alebo neoprávneného použitia alebo z nich vyplývajúci; a (c) akýkoľvek nárok na nariadenie predbežného opatrenia. Ak sa zistí, že toto ustanovenie je nezákonné alebo nevymáhateľné, žiadna zo zmluvných strán sa nerozhodne rozhodovať pre akýkoľvek spor, ktorý spadá do tej časti tohto ustanovenia, o ktorej sa zistí, že je nezákonná alebo nevymáhateľná, a o takom spore rozhodne súd s príslušnou jurisdikciou v rámci súdov jurisdikcia uvedená vyššie a zmluvné strany sa dohodli, že sa podrobia osobnej jurisdikcii tohto súdu.

CHYBY A OPRAVY

Na webových stránkach môžu byť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo vynechania vrátane popisov, cien, dostupnosti a rôznych ďalších informácií. Vyhradzujeme si právo opraviť chyby, nepresnosti alebo opomenutia a kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať informácie na stránkach bez predchádzajúceho upozornenia.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

WEB JE POSKYTOVANÝ TAK, AKO JE K DISPOZÍCII. SÚHLASÍTE, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE STRÁNKY A NAŠE SLUŽBY BUDÚ NA VAŠE VÝHRADNÉ RIZIKO. V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SA ZRUČÍME VŠETKÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH A PREDPOKLADANÝCH, V SPOJENÍ S WEBOM A S JEHO POUŽITÍM, VČETNE ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA VECI, VPLYVU ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI. NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA PRESNOSTI ALEBO KOMPLETNOSTI OBSAHU STRÁNKY ALEBO OBSAHU AKÝCHKOĽVEK WEBOV SPOJENÝCH S WEBOM A NEPRIJÍMAME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE (1) CHYBY A NEPRESNOSTI 2) OSOBNÉ ZRANENIE ALEBO POŠKODENIE VLASTNÍCTVA, V PRÍPADE VPLYVU NA VÁŠ PRÍSTUP A POUŽÍVANIE STRÁNKY, (3) AKÝKOĽVEK NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP ALEBO POUŽÍVANIE NAŠICH BEZPEČNÝCH SERVEROV A / ALEBO VŠETKÝCH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ A / ALEBO FINANČNÝCH INFORMÁCIÍ, (4) AKÉKOĽVEK PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE PRENOSU NA STRÁNKU ALEBO Z NICH, (5) AKÉKOĽVEK CHYBY, VÍRUSY, TROJANSKÉ KONY ALEBO PODOBNE, KTORÉ MOŽNO PRENIESŤ NA STRÁNKU ALEBO CEZ ŇU, ALEBO (( 6) AKÉKOĽVEK CHYBY ALEBO OMISIE V AKOMKOĽVEK OBSAHU A MATERIÁLOCH ALEBO ZA AKÚKOĽVEK STRATU ALEBO POŠKODENIE AKÉHOKOĽVEK DRUHU VZNIKNUTÉHO V DÔSLEDKU POUŽITIA, PRENESENÉHO ALEBO INAK POSKYTNUTÉHO NA STRÁNKE. NEZARUČUJEME, NEZABEZPEČÍME A NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNY VÝROBOK ALEBO ZA SLUŽBY REKLAMOVANÉ ALEBO PONÚKANÉ TREŤOU STRANOU CEZ WEBOVÉ STRÁNKY, AKÉKOĽVEK HYPERLINKOVANÉ WEBOVÉ STRÁNKY, ANI ŽIADNE WEBOVÉ ALEBO MOBILNÉ APLIKÁCIE, KTORÉ NIE SÚ VO VEĽKOM BANKU BUĎTE STRANOU ALEBO AKÝMKOVEK SPÔSOBOM ZODPOVEDNÝ ZA MONITOROVANIE AKEJKOĽVEK TRANSAKCIE MEDZI VAMI A KAŽDÝMI POSKYTOVATEĽMI PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB Z TRETÍCH STRÁN. AKO S NÁKUPOM PRODUKTU ALEBO SLUŽBY CEZ AKÉKOĽVEK STREDNÉ ALEBO V AKOMKOĽVEK PROSTREDÍ, MUSÍTE POUŽIŤ SVOJ NAJLEPŠÍ ROZSUDOK AK JE TO VHODNÉ.

ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že budete brániť, odškodňovať a udržiavať nás v bezpečí, vrátane našich dcérskych spoločností, pridružených spoločností a všetkých našich príslušných úradníkov, agentov, partnerov a zamestnancov, pred a proti akejkoľvek strate, škode, zodpovednosti, nároku alebo požiadavke vrátane primeraných právnych zástupcov „poplatky a výdavky, ktoré vzniknú akejkoľvek tretej strane v dôsledku alebo vyplývajú z: (1) používania stránky; (2) porušenie týchto Podmienok používania; (3) akékoľvek porušenie vašich vyhlásení a záruk uvedených v týchto podmienkach používania; (4) vaše porušenie práv tretej strany, okrem iného vrátane práv duševného vlastníctva; alebo (5) akékoľvek zjavné škodlivé konanie voči ktorémukoľvek inému používateľovi Stránky, s ktorým ste sa prostredníctvom tejto Stránky spojili. Bez ohľadu na vyššie uvedené si vyhradzujeme právo na vaše náklady prevziať výlučnú obranu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, za ktorú ste povinní nás odškodniť, a zaväzujete sa, že na svoje náklady budete spolupracovať s našou obranou týchto nárokov. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás informovali o akýchkoľvek nárokoch, krokoch alebo postupoch, ktoré sú predmetom tohto odškodnenia, akonáhle sa o nich dozvieme.

POUŽIVATEĽSKÉ DÁTA

Budeme uchovávať určité údaje, ktoré prenášate na stránku za účelom riadenia výkonnosti stránky, ako aj údaje týkajúce sa vášho používania stránky. Aj keď vykonávame pravidelné bežné zálohy údajov, ste výlučne zodpovední za všetky údaje, ktoré prenášate alebo ktoré sa týkajú akejkoľvek aktivity, ktorú ste vykonali pomocou stránky. Súhlasíte s tým, že za vás nebudeme mať žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie akýchkoľvek týchto údajov, a týmto sa vzdávate práva na konanie proti nám vyplývajúcim z akejkoľvek straty alebo poškodenia týchto údajov.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA, TRANSAKCIE A PODPISY

Návšteva stránky, zasielanie e-mailov a vyplnenie online formulárov predstavuje elektronickú komunikáciu. Súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie a súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú vám poskytujeme elektronicky, prostredníctvom e-mailu a na webových stránkach, spĺňajú všetky zákonné požiadavky, aby takáto komunikácia mala písomnú formu. TÝMTO SÚHLASÍTE S POUŽÍVANÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISOV, ZMLUV, OBJEDNÁVOK A ĎALŠÍCH ZÁZNAMOV, A S ELEKTRONICKÝM DORUČENÍM INFORMÁCIÍ, ZÁZNAMOV O ZAČATÍCH ALEBO DOKONČENÝCH TRANSAKCIÍ. Týmto sa zriekate akýchkoľvek práv alebo požiadaviek podľa akýchkoľvek zákonov, nariadení, pravidiel, vyhlášok alebo iných zákonov v akejkoľvek jurisdikcii, ktoré si vyžadujú originálny podpis alebo doručenie alebo uchovanie neelektronických záznamov alebo platieb alebo poskytovania úverov akýmkoľvek iným spôsobom než elektronickými prostriedkami.

OSTATNÉ PODMIENKY

Tieto Podmienky používania a všetky zmluvy alebo prevádzkové pravidlá zverejnené nami na Stránke alebo vo vzťahu k Stránkam tvoria úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami. Naše nevykonanie alebo vynútenie ktoréhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok používania nebude fungovať ako vzdanie sa tohto práva alebo ustanovenia. Tieto Podmienky používania platia v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Akékoľvek alebo všetky naše práva a povinnosti môžeme kedykoľvek prepísať. Nebudeme zodpovední za akékoľvek straty, poškodenia, oneskorenia alebo nečinnosti spôsobené akoukoľvek príčinou mimo našu primeranú kontrolu. Ak sa stanoví, že ktorékoľvek ustanovenie alebo časť ustanovenia týchto Podmienok používania je nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné, považuje toto ustanovenie alebo časť ustanovenia za oddeliteľné od týchto Podmienok používania a nemá vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek zostávajúcich ustanovení. V dôsledku týchto Podmienok používania alebo používania Stránky medzi vami a nami nevzniká žiadny spoločný podnik, partnerstvo, pracovný ani agentúrny vzťah. Súhlasíte s tým, že tieto Podmienky používania sa nebudú vykladať proti nám na základe ich vypracovania. Týmto sa zriekate akejkoľvek a všetkej obrany, ktorú môžete mať na základe elektronickej formy týchto Podmienok používania a chýbajúceho podpisu stranami k vykonaniu týchto Podmienok používania.

KONTAKTUJTE NÁS

Za účelom vyriešenia sťažnosti týkajúcej sa Stránky alebo za účelom získania ďalších informácií týkajúcich sa používania Stránky nás prosím kontaktujte na:

admin@colossustn.eu

Posledná aktualizácia: 18. októbra 2020